Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của cassia javonica

rainbow shower

Tiếng Anh cassia javonica, roman shower

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net