Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của catechist

catechist

Tiếng Hà Lan catechist, catecheet
Tiếng Ba Lan katecheta, katechetka
Tiếng Đức katechet, katechetin
Tiếng Maori kaikatikīhama, katekita

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net