Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của chamorro

chamorro

Tiếng Pháp chamorro, chamoru
ch chamorro, chamoru
Tiếng Phần Lan chamorro, tšamorro

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net