Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của chemosphere

chemosphere

Tiếng Italy chemosphere, chemosfera

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net