Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của cimetidin

cimetidine

sh cimetidin, cimeditin

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net