Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của dammam

dammam

sh dammam, damam
Tiếng Pháp dammam, davul

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net