Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của järkytettävissä oleva

shakeable

Tiếng Phần Lan horjutettavissa oleva, järkytettävissä oleva

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net