Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của järkyttävä tyyppi

shocker

Tiếng Phần Lan järkyttävä tyyppi, kauhukertomus, sensaatiojuttu
Tiếng Mã Lai gempar, kejutan

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net