Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của järvikerrostuma

lake bed

Tiếng Tây Ban Nha fondo del lago, lecho lacustre
Tiếng Phần Lan järvenpohja, järvikerrostuma

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net