Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của kladistika

cladistics

Tiếng Anh cladistics, cladistic analysis
Tiếng Mã Lai kladistika, kladistik, klados

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net