Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của muotopuutarha

muotopuutarha

Tiếng Anh formal garden, topiary

formal garden

Tiếng Pháp jardin classique, jardin français, jardin à la française

topiary

Tiếng Pháp topiaire, art topiaire
Tiếng Phần Lan muotopuutarha, muotoonleikkaus, muotoleikkaus
Tiếng Thái การตัดแต่งพุ่มไม้, การตัดแต่งไม้พุ่ม, สวนไม้ตัดแต่ง
Tiếng Hy Lạp κηπογλυπτικη, κηπογλυπτικο, κηπογλυπτικοσ, φυτογλυπτικη, φυτογλυπτικο, φυτογλυπτικοσ

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net