Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của pan troglodytes verus

western chimpanzee

Tiếng Phần Lan pan troglodytes verus, länsi afrikan simpanssi

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net