Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của radiolaires

radiolarian

Tiếng Pháp radiolaires, radiolaire, radiolaria
Tiếng Đức radiolarie, strahlentierchen
Tiếng Tây Ban Nha radiolario, radiolaria

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net