Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của tamaraw

tamaraw

Tiếng Cebuano tamaraw, bubalus mindorensis

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net